Aplikace VII

Zahájení příjmu: léto 2019, bude upřesněno

Výše podpory: 50% až 70% způsobilých nákladů (dle velikosti podniku)

Podporované aktivity: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Způsobilé náklady:

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
  • náklady na smluvní výzkum
  • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
  • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Přílohy: podnikatelský záměr, smlouva o spolupráci, rozpočet

Aplikace VIII bude upřesněno 2020