Energeticky efektivní budovy II (Úspory)

Zahájení příjmu: 16.7.2018 – 15.1.2020

Výše podpory pro malý podnik 80%, střední podnik 70%, velký podnik 60% ZV

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
  • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy, potažmo energetické posouzení) a DPS činí 350 tis. Kč a současně nepřekročí 2 % celkových investičních nákladů na stavbu

Podporované aktivity: podpora výstavby nových energeticky efektivních budov, podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Způsobilé náklady: Dlouhodobý hmotný majetek. Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat za způsobilé pouze vícenáklady na provedení budov (nové, nástavba, přístavba) s vyšším energetickým standardem do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Pokud cena za vícenáklad výše uvedených stavebních prací bude vyšší než 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy, bude tento rozdíl považován za nezpůsobilý výdaj, Energetické posouzení, Technický dozor investora, Projektová dokumentace, Blower Door Test

Přílohy: energetický posudek, projektová dokumentace včetně rozpočtu, vyjádření stavebního úřadu.