ICT a sdílené služby - Digitální podnik – Výzva V

Příjem žádostí: 15. 9. -  15. 11. 2021

Na co lze získat podporu

1. Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (nejsou tedy podporované stroje a výrobní systémy, ale je možné podpořit pořízení softwaru použitého pro výrobu nových nehmotných produktů – aplikací), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav. Dále například systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci atd.

2. Logistické a skladové technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.

3. Vnitropodniková konektivita. Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřící technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche a routery, headsety, šifrovací klíče, placené VPN atd).


4. Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Součástí prvků posilujících kybernetickou bezpečnosti může být i využití distribuované decentralizované databáze typu blockchain.

5. Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 10 % z celkových způsobilých výdajů (dále jen CZV). Přesnější specifikace bude součástí Přílohy č. 1 popisující CZV.

 

Jaká je výše dotace

  • dotace 1mil. – 10mil. Kč
  • max. výše podpory dle regionu: malý podnik 40 - 60%% ZV, střední podnik 30 - 50% ZV,

 

Důležité informace

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

 

Příklad projektu

Cílem podpořeného projektu bylo vyvinout obecně použitelné programové vybavení pro řízení strojů a procesů, měření a sběry dat.  V rámci inovace systému byl proveden vývoj nové verze běhového systému (run-time) a jeho komponent, který je obohacen o moderní prvky.

Základní funkční princip spočívá ve výkonném a stabilním běhovém systému, který poskytuje potřebné funkcionality a prostředí pro běh uživatelské aplikace. Runtime umožňuje paralelní běh uživatelské aplikace, a to jako distribuované programové vybavení spuštěné současně ve více samostatných procesorech. Funkcionality poskytované běhovým systémem splňují požadavky na stabilitu, účelnost a jednoduché použití. Díky tomu se vývojář může plně soustředit pouze na řešení zadané úlohy bez nutnosti vytváření pomocných modulů a funkčních celků. Běhový systém umožňuje distribuci funkcionalit v rámci jedné aplikace na samostatné procesory, které podle potřeby mohou pracovat na různých platformách, ale vzájemně spolupracovat a tak umožňovat vytvářet nové aplikace, budované jako heterogenní multivalentní výpočetní síť. V průběhu řešení projektu vznikly programové knihovny, které poskytnou potřebnou množinu funkcí. Součástí projektu bylo také vytvoření metodiky na bázi agilních principů, pro snadnou práci s výsledky projektu, při běžné inženýrské praxi. Realizací podpořeného projektu vzniklo 8 pracovních míst pro vysoce kvalifikované pracovníky.