Nemovitosti III

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky; cílová skupina je definována v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace 1 mil. – 50 mil. Kč
  • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • projekt rekonstrukce objektu
  • projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)
  • náklady týkající se studie proveditelnosti či projektové dokumentace lze podpořit v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) pouze v případě, kdy vzniknou po podání žádosti o podporu

 

Přílohy: podnikatelský záměr, PD a rozpočet, stavební povolení, znalecký posudek na ocenění nemovitosti, energetický posudek