Nemovitosti – Uhelné regiony V

Zahájení příjmu: 09/19 – 06/20

výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

podporované aktivity:

Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v podporovanýcg CZ NACE na úrovni vymezených uhelných regionů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj)

způsobilé náklady:

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)
  • náklady týkající se studie proveditelnosti či projektové dokumentace lze podpořit v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) pouze v případě, kdy vzniknou po podání žádosti o podporu

Přílohy: podnikatelský záměr, PD a rozpočet, stavební povolení, znalecký posudek na ocenění.

Nemovitosti VI bude upřesněno 2020