Partnerství znalostního transferu – Výzva VI

Zahájení příjmu: 1. 4. 2020 – 10. 9. 2020

 

Na co lze získat podporu

  • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup
  • podmínkou je zaměření na minimálně jednu z následujících aktivit:

a) zlepšení výrobních procesů
b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových
produktů a služeb včetně designu
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

 

Jaká je výše dotace

  • Dotace je 500 tis. až 5 mil. Kč.
  • Míra dotace je 70 % z celkových nákladů - jen pro malé a střední podniky a znalostní organizace!

 

Důležité informace

  • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 2 projekty
  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

  • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
  • pro ZO: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
  • ZO může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje. Způsobilé výdaje pro nepřímé výdaje jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití zařízení znalostní organizace, účetnictví, síťové dodávky, apod.