Potenciál V

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé, střední a velké podniky; typy podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
  • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
  • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu