Potenciál VI

Zahájení příjmu: léto 2019 bude upřesněno

Výše podpory pro malé a střední podniky 50% ZV

Podporované aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Způsobilé výdaje:

  • výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
  • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
  • dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splní podmínky stanovené Výzvou
  • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu

Přílohy: podnikatelský záměr, prohlášení de minimis, dokument o provedeném průzkumu VaV, PD a rozpočet.