Služby infrastruktury – Výzva VII

Zahájení příjmu: 20. 3. 2020 – 30. 8. 2020

 

Na co lze získat podporu

 • poskytování služeb inovačním podnikům (A)
 • provozování inovační infrastruktury (B)
 • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
  společné využívání technologií (C)
 • výstavba nové sdílené inovační infrastruktury (D)

 

Jaká je výše dotace

 • Dotace je 1 mil. až 15 mil. Kč.
 • dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč.

    Pro aktivity B, C a D:

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 200 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

 

Důležité informace - specifika a omezení

 • každý žadatel o podporu (1 IČ) je v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit
  maximálně jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v rámci podporovaných aktivit B, C a D oprávněn předložit
  maximálně dva projekty
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území NUTS 2 Praha

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

V rámci aktivity A:

 • osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům
 • nákup externích poradenských služeb
 • marketing a propagace
 • režijní náklady

V rámci aktivit B, C a D:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, apod.
 • náklady na povinnou publicitu projektu
 • projektová dokumentace