Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu Výzva je má za cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Výzva je má za cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 

Primárním cílem je rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

 

Jaké aktivity budou podporovány:

• Podpora vzdělávání a zaměstnávání žen na pozici odbornice v oborech STEM (přírodní věda (Science), technika (Technolo-gy), technologie (Engineering) a matematika (Matematics))1.

• Genderově senzitivní analýza trhu práce v regionu, mapování negativních dopadů digitalizace trhu práce na rovnost žen a mužů a jejich řešení v kombinaci s další vhodnou aktivitou (vhod-nými aktivitami) z této výzvy nebo s rekvalifikací jako doplňkovou aktivitou.

• Programy trainee, mentoringové programy, stáže a zaměstnávání CS na genderově nestereotypních pozicích a oborech (např. technické, stavební, telekomunikační apod.) s cílem snížit pay gap, horizontální i vertikální segregaci na trhu práce a zlepšit po-stavení žen na trhu práce, včetně žen čelících vícečetné diskri-minaci a marginalizaci.

•  Mentoringové, koučovací a jiné podpůrné programy s cílem na-výšit počet žen na vyšších manažerských postech.

•  Aplikace zahraničních příkladů dobré praxe se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu.

•  Aplikace inovativních řešení klíčových příčin genderových nerov

ností na trhu práce, včetně genderových stereotypů.

•  Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci.

•  Genderová rovnost a sociální dialog

o zavádění genderové rovnosti do kolektivního vyjednávání,

o analýza kolektivních smluv z genderové perspektivy,

o ukotvení praktických opatření na podporu rovnosti žen a mužů v kolektivních smlouvách,

o eliminace mzdového/ platového rozdílu mezi muži a žena-mi s využitím nástrojů sociálního dialogu, informování zaměstnanců o jejich možnostech,

o zvyšování kapacit odborů pro genderová témata a kolek-tivní vyjednávání formou školení, seminářů, networkingu,

o zvyšování kapacit zaměstnavatelů pro genderová témata formou školení, seminářů, networkingu,

o zavádění systémů platové transparentnosti do kolektiv-ních smluv (tj. právo na informace o struktuře odměňování podle genderových kritérií).

•  Management mateřské a rodičovské dovolené

o zaměstnávání rodičů na RD na zkrácené úvazky, DPČ, sdílené úvazky či jinou flexibilní formu práce,

o tvorba firemního manuálu pro zaměstnance odcházející na MD/RD; tento manuál by měl kromě jiného obsahovat postupy před nástupem na MD/RD i přehled možností spolupráce se zaměstnavatelem v průběhu MD/RD, včet-ně postupu, jak tuto spolupráci navázat,

o evaluace (ekonomická, personální,…) udržitelnosti flexi-bilních forem práce poskytnutých rodičům na RD po jejím skončení,

o udržování pracovních i odborných kompetencí u zaměstnanců čerpajících RD (odborná školení, jazykové kurzy či ICT kurzy ze strany zaměstnavatele),

o tvorba a pilotáž systému vzdělávání osob na RD reagujícího na individuální délku RD a individuální potřeby osob na RD,

o tvorba periodických firemních tiskovin či jiných informačních zdrojů určených pro rodiče na RD,

o podpora začlenění rodičů na RD do pracovních týmů (např. občasná účast na poradách či jiných pracovních akcích, doplňkově přímá podpora),

o podpora genderově rovného přístupu k péči o osoby  blízké/závislé.

 

 

Cílová skupina:

 

Cílové skupiny jednotlivců:

o Neaktivní osoby

o Osoby pečující o jiné závislé osoby

o Rodiče s malými dětmi

o Zaměstnanci

o Ženy ohrožené na trhu práce

 

Cílové skupiny organizací:

o Vzdělávací a poradenské instituce

o Zaměstnavatelé

o Orgány veřejné správy

 

Termín podání projektů:  29. 3. 2019

 

Oprávnění žadatelé:

• organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace

• dobrovolné svazky obcí

• obchodní korporace

• OSVČ

• státní podnik

• nestátní neziskové organizace

• profesní a podnikatelská sdružení

• poradenské a vzdělávací instituce

• veřejné výzkumné instituce

• kraje, obce a jimi zřizované organizace

• vysoké školy

•právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

 

 

Finanční limity:  2 - 10 mil. Kč/ projekt

Výše podpory: 85 – 100 % způsobilých výdajů!!! (podle typů žadatele

 

Zajímají Vás podrobnosti o možnosti získat finanční prostředky na Vaše vzdělávání? Kontakujte nás.