Technologie průmysl 4.0 – Výzva XIII

Na co lze získat podporu

•     podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu 

 

Jaká je výše dotace

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Důležité informace

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost (aktivní žádost je taková žádost, která je podaná ke kontrole a zároveň není zamítnutá nebo odstoupená); výjimka z tohoto ustanovení je popsána v čl. 10 Výzvy
  • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit
  • projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu

 

Příklad projektu

Příkladem úspěšné realizace projektu Průmysl 4.0 je v jihlavském závodě projekt bezpilotních vozíků v oblasti logistiky. Vzhledem k očekávanému dokončení digitalizace logistických toků se firma již v roce 2015 rozhodla zavést projekty týkající se fyzické automatizace a nasazení bezpilotních vozíků při zásobování výrobní linky.