Národní plán obnovy - Komponenta 2.3 Přechod na čistší zdroje energie

Příjemci podpory:
Podnikatelské subjekty (MSP a VP). Vyjma podniků vlastněných 100% veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Cílové území: celá ČR, VČETNĚ Prahy.

Indikátor: Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů

Aktuální návrhy základních podmínek:
Podpořeny budou projekty od 1 kW do 1 MW. Pouze 1 odběrné místo na projekt.
Není stanovena podmínka vlastní spotřeby!
Není nutné tedy zpracovávat Energetický posudek!
Není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů (tvz. Zjednodušená metoda vykazování v OP TAK).
Míra podpory 35 % u FVE a 50 % u Akumulace. Dotace bude vyměřena ze stanovených měrných způsobilých výdajů.

Náležitosti žádosti o podporu:
• Posouzení shody parametrů FVE.
• Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
• Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, případně části nemovitosti, např. střechy, kde bude projekt realizován.
• Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce

Náležitosti k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
• Stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo územní rozhodnutí nebo územní souhlas v relevantních případech. Případně potvrzení stavebního úřadu, že realizace FVE projektu nevyžaduje výše uvedená povolení.
• Další požadavky vyplývající z metodických k „Red flags“

Náležitosti k žádosti o platbu:
• Prokázání shody parametrů FVE.
• Revizní zprávu vydanou v souladu s ČSN