aktuální výzvy

ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

aktivní, zahájení: 1.11.2016

ICT a sdílené služby (pro začínající podniky)

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

aktivní, zahájení: 1.11.2016

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Výzva je zaměřená na vzdělávání zaměstnanců členů asociací, spolků, církví a jejich zařízení, NNO atd.

aktivní, zahájení: 1.9.2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) II.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ pokračuje v sérii projektů (Vzdělávejte se pro růst), jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Dotace zprostředkovává Úřad práce České republiky.

aktivní, zahájení: 1.1.2016, konec: 30.11.2020

IROP 25 - Knihovny

V rámci výzvy č. 25 Knihovny je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

aktivní, zahájení: 11.3.2016, konec: 31.12.2017

Nová zelená úsporám

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

aktivní, zahájení: 27.10.2015

Pozemkové úpravy

Stejně jako v předchozím programovém období 2007 – 2013 bude i nadále pokračovat podpora provádění pozemkových úprav. Dotace bude v novém programovém období 2014 - 2020 poskytována v rámci Operačního programu Rozvoj venkova - 4.3.1 Pozemkové úpravy.

aktivní, zahájení: 30.11.-0001

Kotlíkové dotace v jednotlivých krajích ČR

Poskytována bude finanční podpora na výměnu kotlů na tuhá paliva v rodinných domech, dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů. Výše dotace je odstupňována podle typu kotle, tzn. že na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší. Veškeré kotle musí splňovat podmínky Ekodesignu, tzn.: že kotle musí splňovat min. 5. Emisní třídu včetně několika dalších zpřísnění. Seznam kotlů je k dispozici na stránkách MŽP.

aktivní, zahájení: 23.10.2015

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Primárním cílem výzvy je pomoci cílených opatření podpořit zefektivnění veřejné správy - mohou to být např. zaměřené na: snížení administrativní zátěže, zlepšení komunikace v rámci úřadu i navenek s veřejností, vzdělávání

aktivní, zahájení: 19.9.2015, konec: 31.12.2019